1. Organizatorem i podmiotem przeprowadzającym konkurs jest Vitapol-Farm sp. z o.o z siedzibą w Sulejówku, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000113131,

nr NIP 118-00-52-676, zwaną dalej “Organizatorem”

 

2. Uczestnikiem konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie (ukończony 18 rok życia), mające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na stałe w Polsce.

 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny

 

4. Niniejszy konkurs obowiązuje do dnia  21.01.2013  Data ta jest ostatnim dniem, w którym Organizator przyjmuje odpowiedzi konkursowe.

 

5. Nagrodami w niniejszym konkursie są:

5.1. Trzy Nagrody  –  zestaw Vitana  – o wartości ok. 70 zł każdy

 

6. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody

 

7. Wybór zwycięzców spośród uczestników Konkursu i przyznanie dla nich nagród zostanie dokonane przez jury konkursowe, w dniu 21.01.2013  w siedzibie Organizatora, na podstawie nadesłanych “Zadań konkursowych”.

 

8. Za prawidłowo wykonane zadanie konkursowe Organizator uznaje opisanie pozytywnego działania produktów z linii Vitana przesłanego pocztą e-mail na adres konkurs@vitana.com.pl wraz danymi osobowymi uczestnika.

 

9. Jury konkursowe składa się z 3 osób – pracowników Organizatora

 

10. Jury konkursowe sporządzi protokół z przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców

 

11. Listę – imiona i nazwiska osób nagrodzonych Organizator opublikuje na stronie internetowej www.vitana.com.pl (w rubryce “Aktualności”) w ciągu 3 dni roboczych do wyłonienia zwycięzców.

 

12. Nagrody zostaną wysłane pocztą, na koszt Organizatora, w ciągu 3 dni od wyłonienia zwycięzców.

 

13. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora w niniejszym Regulaminie nie jest “grą losową”, “loterią fantową”, “zakładem wzajemnym” ani “loterią promocyjną”, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z 1992r., z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 4, poz. 27 z 2004r. – tekst jednolity), których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania), co oznacza, że wyłonienie zwycięzców niniejszego Konkursu i przyznanie dla nich nagród odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w pkt. 7 – 10 niniejszego Regulaminu.

 

14. Uczestnicy niniejszego konkursu oświadczają, że mają ukończony 18 rok życia i wyrażają zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych osobowych firmy Vitapol-Farm Sp. z o.o. (Organizatora) oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 1997 r.). Dane te mogą być zbierane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb marketingowych Vitapol-Farm Sp. z o.o. oraz nie mogą być udostępniane innym podmiotom. Jednocześnie uczestnicy konkursu oświadczają, że są świadomi faktu, iż przysługuje im prawo wglądu do bazy danych, ich poprawienia lub mogą zażądać ich usunięcia w każdym czasie. Uczestnicy konkursu akceptują warunki niniejszego regulaminu i wyrażają zgodę na przesyłanie informacji i materiałów marketingowych firmy Vitapol-Farm sp. z o.o.

 

15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.